πώς υπολογίζονται οι αξιωματικοί του C-suite στην απόδοση;

Πώς υπολογίζονται οι αξιωματικοί της C-suite στην απόδοση;
a:

Η αξιολόγηση των αξιωματικών της C-suite, και ιδιαίτερα του CEO, αποτελεί σημαντικό στοιχείο της θεμελιώδους ανάλυσης. Οι υπάλληλοι C-suite συχνά έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, τις αποδόσεις και την αντίληψη της αγοράς. Η εκτελεστική μέτρηση των επιδόσεων είναι ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Συνολικά, η C-suite είναι επιφορτισμένη με τη μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων, τηρώντας παράλληλα δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν θεσπιστεί από τις ρυθμιστικές αρχές και τους μετόχους.

Ο συγκεκριμένος τρόπος αξιολόγησης του αξιωματικού πρέπει να είναι προσαρμοσμένος ώστε να αντανακλά τη θέση του. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι συνήθως το πιο ισχυρό και ορατό μέλος μιας εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναμένεται να έχει μια σαφώς καθορισμένη στρατηγική και μια ξεκάθαρη κουλτούρα που επιθυμεί να δημιουργήσει για την επιχείρηση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι διορατικός όταν σχεδιάζει μια συνολική στρατηγική που περιλαμβάνει λειτουργίες, χρηματοδότηση και μελλοντικό προγραμματισμό. Ένας καλός Διευθύνων Σύμβουλος συγκεντρώνει μια ταλαντούχα ομάδα στελεχών και ηγετών για να εκτελέσει τη στρατηγική του, επανεξετάζοντας συνεχώς την αποτελεσματικότητα των αποφάσεών τους. Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι η στρατηγική που δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος έχει εφαρμοστεί σωστά και ότι η εταιρεία εργάζεται συνολικά. Για να διασφαλιστεί ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπληρώνει όλους αυτούς τους στόχους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αναθεωρήσουν τα οικονομικά τους δεδομένα, να πάρουν συνεντεύξεις με τρίτους όπως προμηθευτές, να μιλήσουν με στελέχη και στελέχη διαχείρισης κάτω από το επίπεδο C και να παρακολουθήσουν άμεσα τις επιχειρήσεις σε μια επιχειρηματική περιοχή.

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO) διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους μιας εταιρείας. Ένας καλός CFO θα μεγιστοποιήσει την απόδοση των επενδύσεων, θα εξασφαλίσει την ποιότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και θα παράσχει διαφανείς και ρεαλιστικές μετρήσεις απόδοσης στους επενδυτές και την εσωτερική διαχείριση. Οι επιδόσεις του CFO μπορούν να μετρηθούν με την αξιολόγηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των θεμελιωδών αποδόσεων και των οικονομικών καταστάσεων. Ο ρόλος του επικεφαλής λειτουργού (COO) ποικίλλει ελαφρώς από την εταιρία στην επιχείρηση, αλλά ο COO είναι γενικά επιφορτισμένος με την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αποτελεσματικής καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας. Οι λόγοι κερδοφορίας και οι δείκτες αποδοτικότητας υποδεικνύουν πόσο καλά λειτουργεί η επιχείρηση.