που ΔΕΝ αποτελεί συστατικό στοιχείο του εισοδήματος από επενδύσεις;

το οποίο ΔΕΝ αποτελεί συνιστώσα του εισοδήματος από επενδύσεις;
α:

Α. Μερίσματα

B. Έσοδα περιορισμένης ευθύνης

Γ. Κατανομή αμοιβαίων κεφαλαίων

D. Τόκοι


Απάντηση: B

Το εισόδημα από εταιρική σχέση είναι παθητικό εισόδημα και όχι εισόδημα από επενδύσεις.